चुंबकीय गुणधर्म

ग्रेड रिमनन्स चुंबकीय प्रेरण आंतरिक जबरदस्ती कमाल चुंबकीय ऊर्जा उत्पादन तापमान गुणांक कमाल कार्यरत तापमान घनता
Br एचसीबी Hcj (BH) कमाल α ब्र β Hcj Tw ρ
T kGs kA/m kOe kA/m kOe KJ/m3 MGOe %/℃ %/℃ °C g/cm2
N55 ≥१.४५ ≥१४.५ ८३६ १०.५ ≥955 ≥१२ 406-437 ५१-५५ -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N54 ≥१.४४ ≥१४.४ ८३६ १०.५ ≥955 ≥१२ ३९८-४३७ 50-55 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N52 १.४२-१.४४ 14.2-14.4 ८३६ १०.५ ≥955 ≥१२ 390-422 ४९-५३ -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N50 १.४-१.४२ 14-14.2 ८३६ १०.५ ≥955 ≥१२ ३७४-४०६ ४७-५१ -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N48 १.३७-१.४ १३.७-१४ ९१५ 11.5 ≥955 ≥१२ ३६६-३९० ४६-४९ -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N45 १.३२-१.३७ १३.२-१३.७ ९१५ 11.5 ≥955 ≥१२ ३४२-३६६ ४३-४६ -0.12 -0.8 80 ≥7.5
54M ≥१.४४ ≥१४.४ 1056 १३.३ ≥१११४ ≥१४ ३९८-४२२ 50-53 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
52M १.४२-१.४४ 14.2-14.4 1056 १३.३ ≥१११४ ≥१४ 390-422 ४९-५३ -0.12 -0.8 100 ≥7.5
50M १.४-१.४२ 14-14.2 १०३४ १३.० ≥१११४ ≥१४ ३७४-४०६ ४७-५१ -0.12 -0.8 100 ≥7.5
48M १.३७-१.४ १३.७-१४ 1019 १२.८ ≥१११४ ≥१४ ३६६-३९० ४६-४९ -0.12 -0.8 100 ≥7.5
45M १.३२-१.३७ १३.२-१३.७ 1008 १२.७ ≥१११४ ≥१४ ३४२-३६६ ४३-४६ -0.12 -0.8 100 ≥7.5
42M 1.28-1.32 १२.८-१३.२ ९७० १२.२ ≥१११४ ≥१४ ३१८-३४२ 40-43 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
54H ≥१.४४ ≥१४.४ 1056 १३.३ ≥१३५३ ≥१७ ३९८-४२२ 50-53 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
52H १.४२-१.४४ 14.2-14.4 1056 १३.३ ≥१३५३ ≥१७ 390-422 ४९-५३ -0.12 -0.7 120 ≥7.5
50H १.४-१.४२ 14-14.2 १०३४ १३.० ≥१३५३ ≥१७ ३७४-४०६ ४७-५१ -0.12 -0.7 120 ≥7.5
48H १.३७-१.४ १३.७-१४ 1019 १२.८ ≥१३५३ ≥१७ ३६६-३९० ४६-४९ -0.12 -0.7 120 ≥7.5
45H १.३२-१.३७ १३.२-१३.७ 1008 १२.७ ≥१३५३ ≥१७ ३४२-३६६ ४३-४६ -0.12 -0.7 120 ≥7.5
42H 1.28-1.32 १२.८-१३.२ ९७० १२.२ ≥१३५३ ≥१७ ३१८-३४२ 40-43 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
40H १.२६-१.२८ १२.६-१२.८ ९४८ 11.9 ≥१३५३ ≥१७ 302-326 38-41 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
52SH १.४२-१.४४ 14.2-14.4 1056 १३.३ ≥१५९२ ≥२० 390-422 ४९-५३ -0.12 -0.6 150 ≥7.5
50SH १.४-१.४२ 14-14.2 १०३४ १३.० ≥१५९२ ≥२० ३७४-४०६ ४७-५१ -0.12 -0.6 150 ≥7.5
48SH १.३७-१.४ १३.७-१४ 1019 १२.८ ≥१५९२ ≥२० ३६६-३९० ४६-४९ -0.12 -0.6 150 ≥7.5
45SH १.३२-१.३७ १३.२-१३.७ 1008 १२.७ ≥१५९२ ≥२० ३४२-३६६ ४३-४६ -0.12 -0.6 150 ≥7.5
42SH 1.28-1.32 १२.८-१३.२ ९७० १२.२ ≥१५९२ ≥२० ३१८-३४२ 40-43 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
40SH १.२६-१.२८ १२.६-१२.८ ९४८ 11.9 ≥१५९२ ≥२० 302-326 38-41 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
38SH १.२२-१.२६ १२.२-१२.६ ९२५ 11.6 ≥१५९२ ≥२० २८७-३१० 36-39 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
35SH १.१७-१.२२ 11.7-12.2 ८८७ 11.1 ≥१५९२ ≥२० २६३-२८७ 33-36 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
33SH १.१३-१.१७ 11.3-11.7 ८५७ १०.८ ≥१५९२ ≥२० २४७-२७१ 31-34 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
30SH १.०८-१.१३ 10.8-11.3 ८१९ १०.३ ≥१५९२ ≥२० 223-254 28-32 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
48UH १.३६-१.४ १३.६-१४ 1029 १२.९ ≥१९९० ≥25 ३६६-३९० ४६-४९ -0.12 -0.6 180 ≥7.5
45UH १.३२-१.३७ १३.२-१३.७ 1008 १२.७ ≥१९९० ≥25 ३४२-३६६ ४३-४६ -0.12 -0.6 180 ≥7.5
42UH 1.28-1.32 १२.८-१३.२ ९७० १२.२ ≥१९९० ≥25 ३१८-३४२ 40-43 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
40UH १.२६-१.२८ १२.६-१२.८ ९४८ 11.9 ≥१९९० ≥25 302-326 38-41 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
38UH १.२२-१.२६ १२.२-१२.६ ९२५ 11.6 ≥१९९० ≥25 २८७-३१० 36-39 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
35UH १.१७-१.२२ 11.7-12.2 ८८७ 11.1 ≥१९९० ≥25 २६३-२८७ 33-36 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
33UH १.१३-१.१७ 11.3-11.7 ८५७ १०.८ ≥१९९० ≥25 २४७-२७१ 31-34 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
30UH १.०८-१.१३ 10.8-11.3 ८१९ १०.३ ≥१९९० ≥25 223-255 28-32 -0.12 -0.51 180 ≥7.5
28UH १.०२-१.०८ 10.2-10.8 ७७३ ९.७ ≥१९९० ≥25 २०७-२३१ २६-२९ -0.12 -0.51 180 ≥7.5
42EH 1.28-1.32 १२.८-१३.२ ९७० १२.२ ≥२३८८ ≥३० ३१८-३४२ 40-43 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
40EH १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ ९४८ 11.9 ≥२३८८ ≥३० 302-326 38-41 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
38EH १.२२-१.२६ १२.२-१२.६ ९२५ 11.6 ≥२३८८ ≥३० २८७-३१० 36-39 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
35EH १.१७-१.२२ 11.7-12.2 ८८७ 11.1 ≥२३८८ ≥३० २६३-२८७ 33-36 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
33EH १.१३-१.१७ 11.3-11.7 ८५७ १०.८ ≥२३८८ ≥३० २४७-२७१ 31-34 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
30EH १.०८-१.१३ 10.8-11.3 ८१९ १०.३ ≥२३८८ ≥३० 223-255 28-32 -0.12 -0.51 200 ≥7.5
28EH १.०२-१.०८ 10.2-10.8 ७७३ ९.७ ≥२३८८ ≥३० २०७-२३१ २६-२९ -0.12 -0.51 200 ≥7.5
40AH १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ ९४८ 11.9 ≥२७८६ ≥३५ 302-326 38-41 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
38AH १.२२-१.२६ १२.२-१२.६ ९२५ 11.6 ≥२७८६ ≥३५ २८७-३१० 36-39 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
35AH १.१७-१.२२ 11.7-12.2 ८८७ 11.1 ≥२७८६ ≥३५ २६३-२८७ 33-36 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
33AH १.१३-१.१७ 11.3-11.7 ८५७ १०.८ ≥२७८६ ≥३५ २४७-२७१ 31-34 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
30AH १.०८-१.१३ 10.8-11.3 ८१९ १०.३ ≥२७८६ ≥३५ 223-255 28-32 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
28AH १.०२-१.०८ 10.2-10.8 ७७३ ९.७ ≥२७८६ ≥३५ १९९-२३१ २५-२९ -0.12 -0.51 220 ≥7.5

आपल्याला आवश्यक असलेली उत्पादने शोधा

सध्या, ते N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH सारख्या विविध ग्रेडचे sintered NdFeB चुंबक तयार करू शकतात.